Opsti uslovi

OPSTI USLOVI POSLOVANJA I OPŠTE ODREDBE

 

Opštim uslovima poslovanja  Agencija za Nekretnine IVAN NOVAKOVIC PR IN INVEST UZICE ,Mihaila Pupina 1, lok.11  Pib 110261535, M.B. 64767364, Broj u registu posrednika 1703 uređuje se poslovni odnos između posrednika u prometu i zakupu nepokretnosti i nalogodavca (fizičkog ili pravnog lica). Zaključenjem ugovora o posredovanju, odnosno prihvatanjem ovih uslova nalogodavac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa odredbama Opštih uslova poslovanja posrednika u prometu nepokretnosti.

 

 II OPIS POSLOVA KOJE JE POSREDNIK DUŽAN DA OBAVI

 

– da zaključi ugovor o posredovanju sa nalogodavcem u pisanom obliku;

– da nastoji da nađe i dovede u vezu sa nalogodavcem lice radi zaključenja pravnog posla;

-da da nalogodavcu objektivno mišljenje o ceni nepokretnosti ili iznosu zakupnine nepokretnosti u skladu sa njenim karakteristikama, prilikama na tržištu, kao i drugim relevantnim okolnostima;

– da izvrši uvid u isprave kojima se dokazuje pravo svojine ili drugo stvarno pravo na nepokretnosti čiji promet, odnosno zakup je predmet posredovanja i da upozori nalogodavca naročito na moguće rizike u vezi sa upisom predmetne nepokretnosti u registre nepokretnosti, upisana prava odnosno terete na predmetnoj nepokretnosti, postojanje prava preče kupovine i ograničenje u pravnom prometu u skladu sa posebnim propisima;

– da obavi potrebne radnje u cilju predstavljanja (prezentacije) nepokretnosti na tržištu, da postavi oglas u vezi sa prometom, odnosno zakupom nepokretnosti na odgovarajući način i da izvrši sve druge radnje dogovorene ugovorom o posredovanju koje prelaze uobičajenu prezentaciju, a za šta ima pravo na posebne, unapred iskazane troškove ;

– da omogući pregled nepokretnosti;

– da čuva podatke o ličnosti nalogodavca, a po pisanom nalogu nalogodavca da čuva kao poslovnu tajnu podatke o nepokretnosti, u vezi sa čijim prometom, odnosno zakupom posreduje, ili u vezi sa tom nepokretnosti, ili o poslu za koji posreduje;

– da obavesti nalogodavca o svim okolnostima značajnim za predmetni posao koje su mu poznate;

– da posreduje u pregovorima i nastoji da dođe do zaključenja ugovora;

– da prisustvuje kod zaključenja pravnog posla (Predugovora i Ugovora);

– da prisustvuje primopredaji nepokretnosti; Smatra se da je posrednik omogućio nalogodavcu vezu s drugim licem (fizičkim ili pravnim) o pregovaranju za zaključenje pravnog posla, ako je nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa drugim licem sa kojim je pregovarao za zaključenje pravnog posla, a posebno ako je:

– neposredno odveo, ili uputio nalogodavca, ili treće lice na razgledanje predmetne nepokretnosti;

– organizovao susret između nalogodavca i trećeg lica radi pregovaranja za zaključenje pravnog posla;

– nalogodavcu saopštio ime, broj telefona, telefaksa, ili e- adrese trećeg lica zainteresovanog za zaključenje pravnog posla, ili ako mu je saopštio tačnu lokaciju tražene nepokretnosti.

 

Ekskluzivno posredovanje

 

Nalogodavac se može obavezati izričitim ugovaranjem klauzule o ekskluzivnom posredovanju, da u ugovorenom roku neće lično otuđiti nepokretnost koja je objekat Ugovora o posredovanju, niti će angažovati drugog posrednika za posredovanje u vezi njenog prometa. Ako za vreme važenja klauzule o ekskluzivnom posredovanju Nalogodavac zaključi pravni posao u vezi sa predmetnom nepokretnosti, za koji je posredovao drugi posrednik, ili lično, bez posredovanja bilo kog posrednika, dužan je da Posredniku sa kojim je ugovorio ekskluzivno posredovanje na ime naknade štete plati iznos ugovorene posredničke naknade. Posrednik je dužan da u Ugovoru o posredovanju posebno upozori Nalogodavca na značenje i pravne posledice klauzule o ekskluzivnom posredovanju.

Obaveze nalogodavca

– da obavesti posrednika o svim okolnostima koje su od značaja za obavljanje posredovanja, – da posredniku da na uvid originale isprave koje dokazuju njegovo pravo na nepokretnosti, koje je predmet prometa, odnosno da upozori posrednika na sve upisane i neupisane terete koji postoje na nepokretnosti;

– da osigura posredniku i licu zainteresovanom za zaključenje pravnog posla razgledanje nepokretnosti, na dogovoreni način i u dogovoreno vreme;

– da obavestiti posrednika o svim bitnim podtacima o nepokretnosti, što posebno uključuje tačne podatke o ceni, lokaciji, strukturi i dr;

– da isplati posredniku ugovorenu posredničku naknadu, i ako je to posebno ugovoreno, da nadoknadi posredniku druge troškove nastale tokom posredovanja;

– da obavesti posrednika pisanim putem o svim promenama u vezi sa posredovanim poslom, a posebno o promenama u vezi sa pravima na nepokretnosti, rokovima i cenom, a sve u roku od tri dana od nastale promene; – da odmah obavesti posrednika da je lice koje je preko posrednika gledalo nepokretnost pokazalo interesovanje da bez posrednika zaključi ugovor/predugovor o kupoprodaji nepokretnosti, zakupu nepokretnosti, ili obavi neki drugi pravni posao koji je posledica rada posrednika. – Kupac/Zakupac u svojstvu Nalagodavca je obavezan da neposredno pre razgledanja nepokretnosti potiše posredniku Potvrdu o gledanju nepokretnosti, u kojoj potvrđuje da je predmetnu nepokretnost gledao posredstvom Posrednika.

– U slučaju da kupac/zakupac odbije da potpiše Potvrdu iz prethodnog stava, Posrednik nije obavezan da mu predmetnu nepokretnost pokaže. U slučaju da je Posrednik pokazao predmetnu nepokretnost kupcu/zakupcu i pored odbijanja da potpiše Potvrdu o gledanju nepokretnosti, pa kupac/zakupac ili sa njim povezana lica navedena u Zakonu o posredovanju i Opštim uslovima poslovanja, zaključi Ugovor o prometu/zakupu predmetne nepokretnosti, činjenica da je kupca/zakupca u vezu sa prodavcem/zakupodavcem doveo posrednik će se dokazivati drugim relevantim dokaznim sredstvima-svedocima, pisanom ili elektronskom dokumentacijom, sms porukama, itd.

 I I I OSTVARIVANjE PRAVA NA POSREDNIČKU NAKNADU

Posrednik stiče pravo na posredničku naknadu u trenutku zaključenja Ugovora (Predugovora ) za koji je posredovao, tj. davanja kapare ili avansa, s tim da naknadni odustanak stranaka od zaključenja glavnog Ugovora nema uticaja na ostvarenu Posredničku naknadu.

 

Posrednik ne može da zahteva delimično plaćanje posredničke provizije unapred, odnosno pre zaključenja predugovora, odnosno ugovora, za koji je posredovao, u skladu sa prethodnim stavom.

 

Iznos posredničke naknade, odnosno način određivanja iznosa posredničke naknade, kao i vrsta i visina troškova za dodatne usluge posrednika, utvrđeni su Cenovnikom posredničkih usluga koji je sastavni deo ovih Opštih uslova poslovanja.

 

Troškove pribavljanja potrebne dokumentacije kojom se dokaѕuje svojina na predmetnoj nepokretnosti( Iѕvod iz Katastra, i sl.), a koja je potrebna ѕa promet predmetne nepokretnosti snosi NALAGODAVAC, ako nije drugačije ugovoreno u Ugovoru o posredovanju.

 

Posrednik može da ugovori pravo na naknadu dodatnih troškova nužnih za izvršenje naloga, bez obzira na uspeh posredovanja, i zatraži da mu se unapred plate sredstva za određene izdatke, ako je to izričito navedeno u ugovoru o posredovanju.

 

Posrednik ima pravo na posredničku naknadu ako bračni, odnosno vanbračni drug, potomak, ili roditelj lica sa kojom je posrednik doveo u vezu nalogodavca, zaključi posredovani pravni posao.

 

Ako nakon prestanka važenja ugovora o posredovanju, na osnovu otkaza nalogodavca, a u roku ne dužem od mesec dana od dana prestanka važenja ugovora, nalogodavac zaključi pravni posao koji je neposredna posledica posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da posredniku plati ugovorenu posredničku nagradu u celini, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

 

Ako pod uslovom i u roku iz prethodnog stava, nalogodavac zaključi pravni posao koji je u značajnoj meri rezultat posrednikovog posredovanja pre prestanka važenja ugovora o posredovanju, dužan je da plati posredniku srazmernu posredničku naknadu, osim ako je ugovorom o posredovanju drugačije bilo ugovoreno.

 

Posrednik, odnosno potposrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako sa nalogodavcem u svoje ime, kao ugovorna strana, zaključi ugovor koji je predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor sa nalogodavcem zaključi lice koje za posrednika, odnosno za potposrednika obavlja poslove posredovanja. Posrednik nije obavezan da vrati isplaćenu posredničku nakanadu (u slučaju raskida Ugovora, Predugovora, odustajanja jedne od ugovornih strana i sl.), osim ako Ugovorom o posredovanju nije drugačije ugovoreno.

 

IV ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Posrednik u obavljanju posredovanja, odnosno drugih radnji u vezi sa poslom koji je predmet posredovanja, mora postupati sa pažnjom dobrog privrednika.

 

Posrednik odgovara Nalagodavcu u skladu sa Zakonom ѕa štetu koja je nastala usled neispunjenja ugovornih obaveza preuzetih Ugovorom o posredovanju i navedenim u ovim Opštim uslovima poslovanja od strane Posrednika

 

Posrednik ne snosi odgovornost od izvršenja obaveza bilo koje od ugovornih strana u prometu, koje su međusobno preuzele u zaključenom Ugovoru (Predugovoru)

 

Posrednik ne odgovara za kvalitet nepokretnosti koja je predmet prometa, niti za skrivene mane ( osim u slučaju da mu je prodavac u pisanoj formi saopštio da nepokretnost ima skrivenu manu, a on tu informaciju prikrio od kupca)

 

V PRESTANAK VAŽENjA UGOVORA O POSREDOVANjU

 

Ugovorom o posredovanju se utvrđuje period na koji se Ugovor zaključuje. Ako nije drugačije dogovoreno, smatraće se da je Ugovor zaključen na period od godinu dana. Ugovor o posredovanju prestaje da proizvodi pravna dejstva zaključenjem pravnog posla za koji je posredovano, protekom roka na koji je zaključen ( ako u Ugovoru o posredovanju nije drugačije ugovoreno), ili otkazom Nalagodavca koji se daje u pisanoj ili elektronskoj formi. Otkaz ugovora o posredovanju ne mora biti obrazložen, može biti dat u svako doba (osim kod ekskluzivnog posredovanja, gde se rok smatra bitnim elementom Ugovora) i ima pravno dejstvo od momenta dostavljanja istog drugoj strani.

 

 VI OPŠTE ODREDBE

 

Na odnose između nalogodavca i posrednika koji nisu uređeni ovim Opštim uslovima poslovanja, a nisu ugovoreni ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona koji regulišu ovu oblast i Zakona o obligacionim odnosima.

 

IVAN NOVAKOVIC PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE  IN INVEST UZICE, Mihaila Pupina 1, sprat 1 lokal 11, 31000 Uzice, Reg. br: 1703

 

CENOVNIK USLUGA

Agencije su za obavljeno posredovanje obavezne naplate proviziju

 

KUPOPRODAJA

 

Provizija se naplaćuje u procentima od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cene.

 

Najviša ukupna provizija  5 %

 

Najniža ukupna provizija  2 %

 

PRODAJA

 

Provizija za posredovanje prilikom prodaje nekretnine

(naplaćuje se od prodavca)  3%

 

 

Provizija za prodaju Kuca, placeva (naplacauje se od prodavca ) 3 %

 

 

ali ne manje od 750 eur (dinarska protivvrednost)

 

KUPOVINA

 

Provizija za posredovanje prilikom kupovine nekretnine

 

(naplaćuje se od kupca)  2 %

 

 

Provizija se naplaćuje od kupca ako je ugovorena ili je posrednik dobio od strane kupca

pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine.

Provizija moze biti dogovorena I u fiksnom iznosu

ZAMENA

Prilikom zamene nekretnine provizija se naplaćuje od svake strane u zameni, a procenat se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamenom  2 %

 

ZAKUP I IZDAVANJE

  • Iznos provizije kada se posreduje u zakupu nepokretnosti naplaćuje se od svake strane (zakupodavca, zakupca) do 24 meseca po 50% od vrednosti iznosa jedne mesečne zakupnine.

 

  • Iznos provizije kada se posreduje u zakupu nepokretnosti naplaćuje se od svake strane (zakupodavca, zakupca) preko 24 meseca po 100% od vrednosti iznosa jedne mesečne zakupnine.

 

  • Iznos provizije kada se posreduje u zakupu poslovnih objekata (poslovni prostori, lokali,hale) i zemljista naplacuje se od svake strane 100% od vrednosti iznosa jedne mesečne zakupnine

 

 

  • Agencija moze uzeti nepokretnosti u zakup na duzi vremenski period I izdavati ih na kraci vremenski period po principu Stan na dan, davati ih u podzakup, koristiti ih u turisticke svrhe u skladu sa zakonom.

 

 

VANREDNI TROŠKOVI: Cene dodatnih usluga koje nisu regulisane ugovorom o posredovanju kao sto je: uknjiženje nepokretnosJ, rešavanje poreskih pitanja kod poreskih organa, vadjenje vlasničkog lista, postupak legaizacije,itd naplaćuju se od nalagodavca i regulišu se posebnom ugovornom klauzulom. Napomena: PDV nije uracunat u cenu usluga

 

 

 

Angažovanje  IVAN NOVAKOVIC PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE  IN INVEST UZICE, Mihaila Pupina 1, sprat 1 lokal 11, 31000 Uzice, Reg. br: 1703 šifra delatnosti: 6831, od strane Nalogodavca, odnosno zainteresovane strane – kupca pismeno, podrazumeva se da je zainteresovana strana upoznata sa ovim cenovnikom i opštim uslovima poslovanja koji su javno dostupni i samim tim zainteresovana strana prihvata sve obaveze koje iz predmetnog dokumenta proističu. Zainteresovana strana je bespogovorno saglasna, uz odricanje prava na žalbu ili tužbu sudu, IVAN NOVAKOVIC PR AGENCIJA ZA NEKRETNINE  IN INVEST UZICE, Mihaila Pupina 1, sprat 1 lokal 11, 31000 Uzice, Reg. br: 1703

, šifra delatnosti: 6831, može naplatu svojih potraživanja izvršiti i sudskim putem, a u skladu sa napred navedenim dokumentom. U slučaju sudskog spora nadležan je Osnovni sud u Uzicu

 

Compare listings

Compare